Advokátní kancelář

nemeth, Schwarz & Partneři

JUDr. Věslav Nemeth, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

>>> PRÁVNí SLUŽBY <<<

JUDr. Richard Schwarz, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

osvědčení České advokátní komory č.1460

 IČ: 11202858 DIČ: CZ5606220191

 

Zaměření Advokátní kanceláře 

Kromě generální praxe se advokátní kancelář specializuje na tyto základní oblasti:

Právo obchodních společností

 

zakládání společností, jejich zápis do obchodního rejstříku a zajištění běžné agendy včetně likvidace

zvyšování a snižování základního kapitálu

akcionářské dohody

úprava právních poměrů ve společnosti

schůze představenstva, dozorčí rady, řízení valných hromad

plnění registračních a oznamovacích povinností

podnikání a investování zahraničních osob v ČR

fúze, akvizice, rozdělení, transformace společností

konkursní právo

vymáhání pohledávek a nakládání s nimi

 

Právní due dilligence při prodeji aktiv

 

hodnocení právních rizik souvisejících s prodejem společností a cenných papírů

analýza věcných břemen, zástavních práv, ochranných známek, licencí, průmyslových a autorských práv

právní rozbor pohledávek a závazků spojených s prodejem aktiv

posuzování právních aspektů majetkové i trestní odpovědnosti kupujícího i prodávajícího

 

Právní pomoc při přípravě nových projektů

 

příprava veškerých smluvních dokumentů

efektivní zajišťovací instituty při obchodních transakcích

koordinace expertních a znaleckých týmů

právní konzultační činnost

řešení právních sporů

 

Správa majetku právnických i fyzických osob

 

převzetí komplexního zastoupení při správě majetku

příprava veškerých smluv a dohod

efektivní návrh modelu správy majetku (optimalizace právních rizik a příjmů)

 

Expertní právní poradenství v oblastech

 

energetika a teplárenství

zdravotnictví

zdravotní pojištění

komerční pojištění

stavebnictví

informační technologie

makléřská činnost

inženýring

 

Komplexní právní servis pro polské subjekty podnikající na území ČR

 

veškerá smluvní agenda

vedení sporů

právní poradenská činnost ve všech oblastech práva

zakládání společností, zajištění běžné agendy včetně likvidace

 

Agenda vymáhání náhrady škody

 

právní vymezení konkrétní podoby náhrady škody (vznik, konstrukce jednotlivých prvků, dokazování)

zajištění znaleckého posouzení výše škody

vymáhání náhrady škody a nakládání s touto pohledávkou

 

Agenda ochrany základních lidských práv

 

splnění podmínek pro podání ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strassburgu, právní analýza případu

zastupování před Ústavním soudem

stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strassburgu

zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Strassburgu

 

 

osvědčení České advokátní komory č.8676

  IČ: 66247411 DIČ: CZ5705216132