Advokátní kancelář

nemeth, Schwarz & Partneři

JUDr. Věslav Nemeth, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

>>> HISTORIE KANCELÁŘE <<<

JUDr. Richard Schwarz, advokát

a member of the

WORLD JURIST ASSOCIATION

osvědčení České advokátní komory č.1460

 IČ: 11202858 DIČ: CZ5606220191

 

I. Období od 1.2.1991 do 25.9.1991 - období fungování jako komerční právník

Pro toto období je charakteristické pro AK řešení právních otázek spojených se zakládáním obchodních společností, zastupování u soudů a v arbitrážích sporech, řešení transformace státních podniků na akciové společnosti včetně různých forem delimitačních smluv, zastupování při transformaci zdravotnických zařízení. Umístění Advokátní kanceláře je na adrese Praha 1, Hybernská 12, a toto sídlo zůstane nezměněno do 31.10.2005.

II. Období od 25.9.1991 do 31.12.1997- období fungování jako samostatný advokát

Pro toto období je příznačné zastupování v různých restitučních sporech, právní pomoc při zpracovávání privatizačních projektů, právní zastupování při vstupu zahraničního kapitálu na území naší republiky, řešení právních otázek v souvislosti se zcizováním cenných papírů a činnosti burzy cenných papírů, řešení právní problematiky ekologických náhrad, zabývání se problematikou právních otázek podnikání ve zdravotnictví.

III. Období od 1.1.1998 do 31.12.1998 - období fungování jako Advokátní kancelář Gerloch, Nemeth a partneři, sdružení advokátů

V tomto období doznává advokátní kancelář na základě růstu personálního a odborného zastupování větších společností, včetně některých peněžních ústavů, angažuje se v oblasti příprav projektů sekuritizace pohledávek pro bankovní domy, zaujímá místo i v oblasti likvidace podniků a správy konkursní podstat úpadců. Advokátní kancelář otevírá své pobočky v Praze 1, Klimentská 28, V Ostravě, Brně, Plzni, Frýdku-Místku a Opavě, začíná spolupráce s partnerskými advokátními kancelářemi ve Velké Británii, Polsku a v německy mluvících oblastech. V tomto období se datuje i největší počet zaměstnanců kanceláře, který dosáhl počtu cca 40 právníků (advokátů- partnerů, advokátů v pracovním poměru, koncipientů, a ostatních právníků). Advokátní kancelář se podílí na výchově velkého počtu advokátních koncipientů. Členy sdružení advokátů jsou JUDr. Věslav Nemeth a Doc. JUDr. Aleš Gerloch, Csc.

IV. Období od 1.1.1999 do 31.12.1999 - období fungování jako Advokátní kanceláře Gerloch, Nemeth a partneři, asociovaná advokátní kancelář

Toto období je charakterizováno dopadem ekonomické krize na klienty kanceláře, která má dopad i na její činnost. Advokátní kancelář řeší tyto otázky vlastní reorganizací. V tomto období kancelář se začíná podílet na přípravě nových projektů v oblasti právní problematiky Y 2K, pojišťovnictví a zdravotního pojištění. Pro toto období je charakteristické přibráni k dosavadním partnerům jako asociovaných partnerů dalších advokátů, a to JUDr. Ivo Hešíka, JUDr. Edity Lebedové, Mgr. Jiřího Srby, JUDr. Vladimíra Uttendorfského. Cílem rozšíření této partnerské základny bylo vytvoření nových příležitostí pro řešení klientského zázemí advokátní kanceláře. Tento záměr se plně nezdařil a skončil dohodou všech partnerů koncem roku 1999.

V. Období od 1.1.2000 do 31.12.2000- období fungování jako samostatný advokát

Jedná se o přechodné období, v němž je hlavním tématem řešení negativních ekonomických dopadů z minulosti na advokátní kancelář. Toto období je charakteristické radikálním snížením počtu zaměstnanců a jejich obměnou, změnou klientské základny směrem k menším a středním podnikatelským subjektům v průmyslu, obchodu a ve sféře služeb. Hlavním odborným zaměřením se stávají otázky spojené s postupováním pohledávek, vymáháním náhrady škody a bezdůvodného obohacení, řešení právní problematiky směnek a cenných papírů, právní zastupování odborových subjektů z hlediska jejich majetkových nároků. Toto období končí tím, že je vytvořena reálná ekonomická i odborná základna pro poskytování kvalitních právních služeb kanceláře klientům v nových ekonomických podmínkách další koncentrace kapitálu u nás.

VI. Období od 1.1.2001 do 26.10.2004 - období fungování jako Nemeth, Schwarz a partneři, sdružení advokátů

Tato fáze fungování advokátní kanceláře je spojena se silným konkurenčním bojem na poli poskytování právních služeb, jehož vyústěním je založení advokátní kanceláře ve Slovenské republice.V tomto období je kromě tradiční civilistiky hlavní náplní poskytování právních služeb v oblasti komerčního a zdravotního pojištění, zastupování zahraničních subjektů u českých soudů, zabývání se otázkami hospodářských trestných činů a jejich spojitostí s obchodním zákoníkem, řešení otázek v oblasti ústavního práva a ochrany lidských práv ve Strassburgu. V tomto období funguje advokátní kancelář na bázi smlouvy o sdružení uzavřené mezi advokáty JUDr. Věslavem Nemethem a JUDr. Richardem Schwarzem.

VII. Období od 27.10.2004 do současnosti- období fungování jako Nemeth, Schwarz a partneři, sdružení advokátů v ČR a Advokátska kancelária Nemeth, Schwarz a partneri, s.r.o. ve SR

V této fázi dochází kromě řešení běžných právních případů k postupné orientaci na právní otázky spojené s fungováním systému cestovního připojištění a zdravotního připojištění cizinců, zaměření na právní studie projektů pro větší obchodní společnosti, řešení problematiky v oblasti nehmotných statků (ochrana, licenční smlouvy). V tomto období též je realizována reorganizace kanceláře, jak z hlediska personálního, tak odborného s jednoznačným zaměřením na prioritní řešení otázek civilního a především obchodního práva. Charakteristickým prvkem je intenzívní spolupráce se špičkovými advokáty z oblasti trestního, obchodního a ústavního práva, právnickými fakultami, Ústavem státu a práva AV ČR, znaleckými ústavy a odborníky z jiných profesí. Probíhá orientace kanceláře směrem na rodinnou advokátní kancelář.V tomto období Advokátní kancelář změnila sídlo a od 1.11.2005 je umístěna na adrese Praha 1, Senovážné nám. 5.

osvědčení České advokátní komory č.8676

  IČ: 66247411 DIČ: CZ5705216132